Szkoła ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013

Największe osiągnięcia uczniów

 Opis największych osiągnięć uczniów

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line Meridan

2012/2013

Dwoje uczniów szkoły uczestniczyło w finale ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Meridian Pangea & MMC 2013 (Meridian Mathematics Competition). Znaleźli się oni w ścisłej pięćdziesiątce najlepszych uczniów konkursu.

14. miejsce - Maciej K.
40. miejsce - Zuzanna L.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

2010/2011

Uczniowie: Marcin B., Krzysztof G., Ilia W., Radosław G. - laureaci I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters, udział w drugim etapie konkursu.

 

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania” organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie - Filia w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku

2011\2012

II miejsce - Agata Bernat i Patrycja Cieślik - kategoria prace plastyczne i fotograficzne
III miejsce - Adriana Przygodzka - kategoria praca literacka

2010\2011
III miejsce - Karolina Filak - kategoria prace plastyczne i fotograficzne

 *****

Sukcesy w poprzednich latach

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ

2008\2009 - Patrycja Stępień oraz Rafał Szymanek brali udział w I etapie i zakwalifikowali się do II etapu konkursu .
2007\2008 - Mateusz Stojek - zakwalifikował się do III etapu konkursu - udział w finale wojewódzkim
Patrycja Kuśmierz, Patrycja Stępień, Mateusz Stojek oraz Paweł Sobolewski brali udział w I etapie konkursu i zakwalifikowali się do II etapu (uczestniczyli w II etapie)

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

Laureaci I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters:
2009\2010 - Katarzyna Szymula, Michał Kłudka, Krzysztof Grzesik, Marcin Brzozowski.
2008\2009 - Gabriela Kalich, Katarzyna Szymula, Kamil Bochen i Dawid Ośka
2007\2008 - Monika Rdzeń, Małgorzata Brzozowska, Mateusz Stojek, Marcin Woźniak,
Patrycja Stępień, Natalia Dudek, Rafał Szymanek, Tomasz Kuśmierz

 

Konkurs "MOVIE" (Make One Visual Idea of Europe).
Wywiad uczniów Agnieszki Domańskiej i Mateusza Stojek został zakwalifikowany do drugiego etapu, jako jeden z 30 w Polsce.
Ich praca była przedstawiona w finale na ogólnoeuropejskim pokazie we Włoszech

Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą 

 

Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi


 

Prezentacja multimedialna

 

Szkoła z klasą 2.0

Program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą, miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Szkoła z klasą 2.0" w gimnazjum realizowana była w roku szkolnym 2010/2011. W projekcie uczestniczyło czworo nauczycieli wraz ze swoimi uczniami.

Projekt Zagrajmy o sukces

Realizacja projektu ZAGRAJMY O SUKCES prowadzonego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

"Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak”

Program „Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak” jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach projektu prowadzony jest blog, na którym umieszczane są informacje zebrane przez uczestników projektu. Jego celem jest poznanie przez uczniów biografii tych trzech wybitnych postaci oraz zasad, jakimi kierowali się w swoich działaniach. W projekcie uczestniczy 16 uczniów. Blog znajduje się pod adresem: http://blogiceo.nq.pl/annopolprojekt/

Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK.

Od 2005 roku współpracujemy z organizatorami  Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce wspierając akcję lokalnie zarówno wśród uczniów i nauczycieli, ale także rodziców i społeczności lokalnej. W ramach współpracy włączamy się co roku w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Promujemy bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Nasze inicjatywy zgłaszane są i publikowane poprzez stronę internetową akcji www.saferinternet.pl   

Współpraca z olskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) oraz Polskim Biurem ECDL.

Dzięki podpisanemu przez szkołę w styczniu 2004 r. W ramach współpracy, uczniowie mogą zdawać w naszej szkole egzaminy, podejmowane są działania popularyzujące ideę ECDL nie tylko w środowisku szkolnym, ale i lokalnym.

Dzięki tej współpracy Polskie Biuro ECDL rokrocznie jest fundatorem nagród Szkolnego Konkursu Informatycznego.

Od stycznia 2010 roku w szkole istnieje Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne, w którym odbywają się egzaminy ECDL.

 

 Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu

W latach 2008 - 2010 (1.09.2008 do 30.06.2010 r.) realizowany był  projekt Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowały sieciowo cztery szkoły z terenu gminy Annopol: gimnazjum w Annopolu, szkoła podstawowa w Annopolu, szkoła podstawowa w Grabówce i w Kosinie.

Działania obejmowały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
z języka angielskiego, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych oraz rozszerzanie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym.

Zakupiono, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Są to m.in.: projektory multimedialne, aparaty cyfrowe, tablica interaktywna, programy komputerowe.
Projekt jest animacją wyższej uczelni. Koła zainteresowań rozwijające talenty uczniów odbywają się na:

Katedrze Europejskich Umiejętności Komputerowych,
Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym,
Katedrze Języka Angielskiego,
oraz na Katedrze Doradztwa Zawodowego.

W zajęciach uczestniczy 160 uczniów, w tym: Akademia (gimnazjum)  60 uczniów, Filia Annopol  40, Filia Grabówka 30, Filia Kosin  30 uczniów.


 

Dzień Wiosny w Europie

Gimnazjum w Annopolu od kilku lat uczestniczy w kampanii "Dzień Wiosny w Europie", koordynowanej przez European Schoolnet w imieniu Komisji Europejskiej. W ramach kampanii Dnia Wiosny w Europie szkoła rezerwuje w swoim kalendarzu jeden do kilku dni na organizację wydarzenia związanego z debatą, interakcją i refleksją na tematy europejskie. Dzień Wiosny w Europie stanowi okazję dla młodych obywateli europejskich do publicznego wyrażenia swoich poglądów na forum europejskim.

Dzień Wiosny w Europie 2007
Uczniowie zapoznani zostali z funkcjonowaniem instytucji unijnych, procesami legislacyjnymi oraz programami wsparcia finansowego dla członków wspólnoty. Po korytarzach szkoły chodzili reporterzy, do których każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat integracji Europy.

Dzień Wiosny w Europie 2006.
Nasze Gimnazjum w 2006r po raz drugi wzięło udział w projekcie "Dzień Wiosny w Europie". W jego realizację zaangażowana została młodzież całej szkoły wraz z nauczycielami. Na ten dzień budynek został udekorowany plakatami i flagami państw członkowskich UE. Spotkanie rozpoczęło się od pokazów prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów na temat etapów integracji europejskiej. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu. Po zakończeniu pokazu urzędnik miejski zapoznał uczniów z programami finansowymi Unii Europejskiej zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie ich w naszej gminie wskazując konkretne inwestycje jakie zostały przeprowadzone. Po tej części spotkania - teoretycznej rozpoczęła się prawdziwa zabawa pod hasłem "Unia Europejska na wesoło", którą poprowadziła sama młodzież należąca do samorządu uczniowskiego. Każda klasa miała zaprezentować przygotowany wcześniej program na temat konkretnego państwa należącego do struktur unijnych. Prezentacje miały wskazać z czym i kim kojarzą się nam członkowie Unii. Młodzież szczególną uwagę zwracała na kulturę i tradycję różnych części Europy. Wskazując stroje, charakterystyczne potrawy czy tańce przybliżała wspólne wartości dla społeczeństw europejskich.          

Przez cały dzień w szkole działał punkt informacyjny, w którym młodzież dzieliła się swoją wiedzą na różne tematy związane z UE. Najwięcej dyskusji toczyło się w sprawach możliwości kontynuowania nauki i pracy w państwach unijnych. Zainteresowanym rozdawano foldery i broszury.

Sprawozdanie z realizacji zostało umieszczone na www.sprinday2006.org

Dzień Wiosny w Europie 2005.
17 marca 2005r. Młodzież przygotowała prezentacje poszczególnych państw, ich kulturę i tradycję. Uczniowie
w ciekawy sposób zapoznani byli z charakterystycznymi dla danego kraju strojami i potrawami. Uczniowie mogli uczestniczyć aktywnie w pokazach oraz w degustacji potraw.
O godz. 10.00 odbył się Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Znaczna grupa osób wykazała się gruntowną wiedzą w temacie Unii. Najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Odbywały się również projekcje prezentacji multimedialnych poświęconych Konstytucji Europejskiej i roli Polski w Unii Europejskiej przygotowanych przez uczniów gimnazjum.
Dużym powodzeniem cieszyła się również loteria fantowa.

Sprawozdanie z realizacji zostało umieszczone na www.futurum2005.eun.org

 

bullet

Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Interkl@sy "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela".

Nauczyciel wziął udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa ?Notebook dla Aktywnego Nauczyciela? realizowanym w okresie od 01.12.2006r do 18.01.2008r. Efektem są m.in. publikacje nauczycieli i wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną Portalu. W styczniu 2008r. został Szkolnym Koordynatorem Interkl@sy.

 

bullet

Uczestnictwo w projekcie pilotażowego wdrożenia pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania.

W ramach programu Otwarta Szkoła podjęliśmy się udziału w pilotażowym projekcie  ?Pakiet dydaktyczny? do nauczania podstaw algorytmiki i programowania. Jest  on jednym z programów Otwartej Szkoły, których celem jest upowszechnianie i wspieranie korzystania z nowoczesnych i legalnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Program stanowi jeden z filarów realizowanego w kraju wieloletniego programu edukacyjnego ?Partnerstwo dla Przyszłości?, który został zainicjowany 15 października 2003 roku. Program sprzyja nadawaniu europejskiego wymiaru systemowi kształcenia w kraju i wspierania Edukacji informatycznej poprzez akcentowanie jej jakości i innowacyjności.  Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Podczas z zajęć korzystali z e-podręcznika, oraz mogli oglądać prezentacje multimedialne z wykorzystaniem projektora multimedialnego.

bullet

Współpraca z ośrodkiem edukacyjnym OSI CompuTrain S.A.

Współpraca z ośrodkiem edukacyjnym OSI CompuTrain S.A. w ramach programu Intel. Nauczanie ku przyszłości. W ramach tej współpracy zrealizowano 3 szkolenia po 40 godzin każde. Razem przeszkolonych zostało 27 nauczycieli z terenu całej gminy.

 

bullet

Uczestnictwo w programie ?Partnerstwo dla Przyszłości

Współpraca z firmą Microsoft sp z o.o.

      Współpraca z firmą Microsoft sp z o.o. w ramach programu Otwarta Szkoła. Celem inicjatywy jest  m.in. propagowanie edukacji wspieranej przez technologię, a także propagowanie i upowszechnianie opracowań dydaktycznych tworzonych w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości.

Efektem współpracy jest pozyskanie dla szkoły takich pozycji jak:

-    multimedialne i interaktywne szkolenia;

-    opracowania dydaktyczne tworzone w ramach programu PdP;

-    artykuły techniczne dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych,

-    systematycznie tworzoną bazę wiedzy w HelpDesku;

-    multimedialne dokumentacje konferencji i wydarzeń związanych z oświatą i programem PdP.

 


 

bullet

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W roku 2003 Publiczne Gimnazjum w Annopolu nawiązało współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Polegała ona na przeprowadzeniu trzech szkoleń komputerowych dla rolników. Razem przeszkolonych zostało 27 osób.

 W ramach tej współpracy szkoła pozyskała komputer z oprogramowaniem i drukarkę.

 

 

Szczególne osiągnięcia

 

Szczególne osiągnięcia

 

Wychowawca Roku 2012

P. Renata Niemczycka otrzymała tytuł Wychowawcy Roku 2012 w ramach Programu „Szkoła bez przemocy”.

 

Projekt Zagrajmy o sukces

Realizacja projektu ZAGRAJMY O SUKCES prowadzonego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

 

Młodzieżowej Akademii Równych Szans

 

Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację własnego projektu "Młodzieżowej Akademii Równych Szans", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt był realizowany sieciowo przez cztery szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabówce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostały pomoce dydaktyczne takie jak: programy komputerowe, projektor, notebook, tablica interaktywna.

 

Komputer dla ucznia

 

Szkoła uczestniczyła w projekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "Komputer dla ucznia", w ramach którego odbyły się szkolenia "Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".

 

Szkolny Koordynator Interkl@sy

Nauczyciel mgr Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat Szkolnego Koordynatora Interkl@sy

 

Egzaminator ECDL

Nauczyciel Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat egzaminatora ECDL

 

Egzaminatorzy

 

Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

mgr Renata Tess-Wasiluk,mgr Barbara Kuś, mgr Grażyna Maj, mgr Anna Serafin,
mgr Anna Kozyra, mgr Tomasz Serafin

 

Trener programu Intel. Nauczanie ku Przyszłości

 

Nauczyciel mgr Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat Trenera programu Intel. Nauczanie ku Przyszłości

 

 

Opis konkursów organizowanych przez szkołę

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

 

Udział uczniów w konkursach

prezentacja multimedialna - pobierz

wersja on-line

 

Konkursy o zasięgu szkolnym

 

 

Szkolny Konkurs Informatyczny


Od 2003r na przełomie maja i czerwca organizowany jest Szkolny Konkurs Informatyczny (SKI)„Mistrz komputera”. Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Laureat konkursu otrzymuje tytuł „Mistrza komputera”. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte. W drugim etapie uczestnicy okazują się umiejętnościami praktycznymi posługiwania się pakietem biurowym, wykorzystania Internetu oraz innych programów.

X  SKI czerwiec 2012r - uczestniczyło 24 uczniów
IX SKI czerwiec 2011r - uczestniczyło 19 uczniów

 

Konkurs „Bezpieczny w Sieci” - prezentacja multimedialna.


Konkurs ma na celu popularyzację zasad bezpiecznych zachowań w Internecie.
2012 - w konkursie wzięło udział 14 uczniów

 

Szkolny konkurs - eliminacje do DialNetMasters

Konkurs miał zadanie wyłonić 3 drużyny, które reprezentować miały szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters (marzec 2011). W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, Internetu oraz jego historii i zasad działania.

Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn łącznie 24 uczniów. Wyłoniono drużyny 3 drużyny (12 osób):

TECHNOLOGIC BOYS (Marcin B., Krzysztof G., Ilia W., Radosław G.);  
OSAM (Sławomir A., Agnieszka S., Ola P., Marcin J.);
Komety (Joanna M., Diana U., Renata P., Ewa Ś.).

 

 *****

 

 

Konkursy o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line

Udział uczniów w ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Meridian Pangea & MMC 2013 (Meridian Mathematics Competition), zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Meridian pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
I etap konkursu odbył się online, uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe poprzez Internet. Do finału, który odbył się 8 marca 2012 r. w Warszawie zakwalifikowało się dwoje uczniów Zuzanna L. i Maciej K.(14 miejsce). Znaleźli się oni w ścisłej pięćdziesiątce najlepszych uczniów konkursu.

III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”

Ogólnopolski konkurs informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Szkoła po raz pierwszy uczestniczy w tym konkursie. W I etapie (on-line) bierze udział 14 uczniów gimnazjum.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters
Organizowana jest przez Telefonię DIALOG S.A. przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Uczniowie rozwiązują zadania i odpowiadają na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, Internetu oraz jego historii i zasad działania.
W roku szkolnym 2010/2011 w konkursu uczestniczyło 12 uczniów (3 drużyny).
Od 2012 roku konkurs zmienił formułę, obejmuje tylko szkoły ponadgimnazjalne.

Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr.
Celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród uczniów. W 2012r w konkursie wzięło udział 11 uczniów gimnazjum.

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania” organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie - Filia w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 

*****


 

Opis największych osiągnięć uczniów

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny on-line Meridan

Dzwoje uczniów w finale konkursu ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Meridian Pangea & MMC 2013 (Meridian Mathematics Competition):

14. miejsce - Maciej K.
40. miejsce - Zuzanna L.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

2010/2011
Marcin B., Krzysztof G., Ilia W., Radosław G. laureaci I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters, udział w drugim etapie konkursu.

 

Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Biblioteka radość czytania”

2011\2012

II miejsce - Agata Bernat i Patrycja Cieślik - kategoria prace plastyczne i fotograficzne
III miejsce - Adriana Przygodzka - kategoria praca literacka

2010\2011
III miejsce - Karolina Filak - kategoria prace plastyczne i fotograficzne

 

 

 

Sukcesy ... kilka lat wcześniej

 

Ogólnopolskie:

Ogólnopolskia Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ

Konkurs Bóbr

Konkurs "MOVIE"

Konkurs W@bska szkoła ?Internetowy ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny

 

wojewódzkie:

 

Ogólnopolski

Ogólnopolskia Olimpiada Wiedzy o Internecie

DialNet Masters

Konkurs organizowany jest przez Telefonię DIALOG S.A. przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Przebiega w formie kilku etapów testów internetowych (on-line) oraz organizowanych na żywo w szkołach "meczów Mastersów" (półfinałów), podczas których młodzież rozwiązuje zadania i odpowiada na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych, internetu oraz jego historii i zasad działania.

Olimpiada jest rozgrywana drużynowo. W Olimpiadzie biorą udział 4-osobowe drużyny składające się z uczniów aktualnie uczęszczających do gimnazjum.

 strona konkursu: www.dialnetmasters.pl

2009/2010
Uczestnicy:
error_code: Katarzyna Szymula, Michał Kłudka, Krzysztof Grzesik, Marcin Brzozowski,
 The kings IT: Patryk Kwiatkowski, Patryk Wiśniewski, Kamil Szewc, Radosław Gawlak,
 ORŁY_2010: Anna Zgardzińska, Magdalena Smoczyńska, Mateusz Mazur, Angelika Jakubczak,
 DISTRIC-13: Kamila Czajka, Martyna Olszewska, Arkadiusz Maurek, Damian Mochol
Drużyna error_code awansowała do drugiego etapu. Uczestnicy zpostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet.
 

2008/2009

Uczestnicy:

Stowarzyszenie UI: Patrycja Stępień; Małgorzata Brzozowska; Jakub Wojewoda; Maciej Grzebyk;

E-maniacy2009: Rafał Szustakowski; Rafał Szymanek; Tomasz Kuśmierz; Dariusz Leszczyński;

BLUEBERRY: Gabriela Kalich; Katarzyna Szymula; Kamil Bochen; Dawid Ośka;

Wyżej wymienione drużyny uczestniczyły w pierwszym etapie.

 Drużyna BLUEBERRY  awansowała do drugiego etapu. Uczestnicy zpostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet. 

 

2007/2008

Uczestnicy:
Monika Rdzeń, Małgorzata Brzozowska, Mateusz Stojek, Marcin Woźniak,Patrycja Stępień, Natalia Dudek, Rafał Szymanek, Tomasz Kuśmierz.
Wyżej wymienione uczestniczyły w pierwszym etapie i z bardzo dobrym wynikiem awansowały do drugiego Etapu.

Wszyscy zostali laureatami I etapu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet (etap ten obejmował swoim zasięgiem szkoły gimnazjalne z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego)

***

Konkurs Informatyczny

Bóbr

Ogólnopolski konkurs informatyczny Bóbr.
Celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

strona konkursu: bobr.edu.pl

IV konkurs Bóbr 2009
Uczestnicy konkursu: Marcin Brzozowski, Krzysztof Grzesik, Kamila Czajka, Patryk Kwiatkowski, Michał Kłudka, Patryk Wiśniewski, Katarzyna Szymula
 

III Konkurs Bóbr 2008

Uczestnicy konkursu: Kamil Bochen, Małgorzata Brzozowska, Tomasz Kuśmierz , Patryk Kwiatkowski, Patrycja Stępień, Rafał Szustakowski, Rafał Szymanek, Katarzyna Szymula

II konkurs Bóbr 2007
Uczestnicy konkursu: Mateusz Stojek, Monika Drdzeń Magdalena Gawlak, Tomasz Grąba, Darek Przywara, Patrycja Kuśmierz, Natalia Dudek, Kamil Badura 

***

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

INTERSIEĆ

Konkurs  organizowany przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne promuje młode talenty. Kierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, którzy interesują się różnymi zagadnieniami informatycznymi. Tematyka zadań konkursowych wychodzi poza ramy ministerialnego programu nauczania, uczniowie mogą samodzielnie zdobywać wiedzę z dziedziny informatyki.

strona konkursu: www.oki.edu.pl

2008/2009
Uczniowie, Rafał Szymanek i Patrycja Stępień wzięli udział w konkursie INTERSIEĆ - Etap Wojewódzki internetowy cz.1 i zakwalifikowali się do drugiego etapu wojewódzkiego internetowego cz. 2

2007/2008

Odbył się pierwszy stopień (I etap) Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2008.
Uczniowie: Patrycja Kuśmierz, Patrycja Stępień,  Mateusz Stojek oraz Paweł Sobolewski zakwalifikowali się do II etapu.

*

Mateusz Stojek zakwalifikował się do finału lubelskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008 (III etap Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego INTERSIEĆ 2008), organizowanego przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne.

 ***

Inne

Konkurs ?MOVIE?
Uczniowie Agnieszka Domańska i Mateusz Stojek brali udział w konkursie ?MOVIE" (Make One Visual Idea of Europe), przygotowanym przez Portal Edukacyjny Interkl@sa i włoską organizację ?Centro In Europa". W ramach konkursu uczniowie przygotowali krótki wywiad o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Ich praca wytypowana była i wyświetlana jako jedna z 30 z Polski w finale we Włoszech.

***

Ogólnopolski Konkurs Websk@szkoła

Ogólnopolski Konkurs Websk@szkoła, organizowany przez  firmę Komputronik. W ramach tego konkursu uczniowie poznawali swoje otoczenie, historię, zabytki, położenie, obiekty przyrodnicze tworząc przy tym bardzo interesujące prezentacje multimedialne. Prezentacje te zostały wykorzystane do utworzenia internetowego przewodnika po Gminie Annopol. W konkursie wzięło udział 6 uczniów: Dominika Bierut, Łukasz Grzesik, Patrycja Kowalczyk, Katarzyna Rybak, Agnieszka Klimek, Grzegorz Wójcik.  Efekt pracy uczniów został umieszczony na szkolnej stronie internetowej (potwierdzenie ? link:  www.gimannopol.futuro.info.pl/geoprzewodnik/index.htm ).

***

Internetowy ogólnopolski konkurs interdyscyplinarny

>>w górę<<

Wojewódzki:

Wojewódzki konkurs informatyczny

bullet

?Jacek Przypolski  laureat wojewódzkiego konkursu informatycznego 2003r;

bullet

 Daniel Gadawski  udział w II etapie wojewódzkiego konkursu informatycznego;

Prezentacja

bullet

Wyróżnienie dla Daniela Gadawskiego za prezentację multimedialną pt. "Motyw drogi" w wojewódzkim konkursie organizowanym przez LO w Lublinie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

bullet Dwie uczennice gimnazjum otrzymały wyróżnienie za prezentację multimedialną  "Jubileuszowe przesłanie"
w konkursie zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 

Grafika

Wyróżnienie dla Marty Dudek za grafikę komputerową ?Trudne dzieciństwo? w wojewódzkim konkursie organizowanym przez LO
w Lublinie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

>>w górę<<

 

Lokalne

Szkolny konkurs informatyczny

 

Rokrocznie na przełomie maja i czerwca organizowany jest w gimnazjum  Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz komputera". Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Laureat konkursu otrzymuje tytuł "Mistrza komputera".

 Odbyło się już sześć edycji konkursu. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte.

 Do drugiego etapu przechodzą osoby, które uzyskały 65% możliwych do zdobycia punktów. Uczestnicy na tym etapie okazują się umiejętnościami posługiwania się pakietem biurowym, w tym edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, wyszukują informacje w Internecie oraz wykazują się umiejętnością związaną z wykorzystaniem programu do obróbki zdjęć.

VII Szkolny Konkurs Informatyczny 2009r.  (10 i 17 czerwca) Uczestniczyło 44 uczniów.

VI Szkolny Konkurs Informatyczny 2008r. (10 i 12 czerwca) Uczestniczyło 64 uczniów.

V Szkolny Konkurs Informatyczny 2007r. (11 i 12 czerwca) uczestniczyło (rekordowa liczba) uczniów 67.

więcej na stronie: Strona Szkolnego Konkursu Informatycznego

***

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania dotyczące technologii komunikacyjnych, informatycznych  oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.

2008/2009

W etapie szkolnym wystartowało 8 drużyn, łącznie 32 uczniów. Eliminacje wygrały zespoły:

Stowarzyszenie UI: Patrycja Stępień; Małgorzata Brzozowska; Jakub Wojewoda; Maciej Grzebyk;

E-maniacy2009: Rafał Szustakowski; Rafał Szymanek; Tomasz Kuśmierz; Dariusz Leszczyński;

BLUEBERRY: Gabriela Kalich; Katarzyna Szymula; Kamil Bochen; Dawid Ośka;

2007/2008

W etapie szkolnym wystartowało 6 drużyn, łącznie 24 uczniów. Eliminacje wygrały zespoły:

4Muminki: Monika Drdzeń, Małgorzata Brzozowska, Mateusz Stojek, Marcin Woźniak
   E-
maniacy: Patrycja Stępień, Natalia Dudek, Rafał Szymanek, Tomasz Kuśmierz
 

***

 

Konkurs ?Bezpieczny w Sieci?

Konkurs ma na celu popularyzację zasad bezpiecznych zachowań w Internecie.

17 lutego 2009r.

Przeprowadzono Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci. Do konkursu przystąpiło 87 uczniów. Pytania konkursowe ściśle odnosiły się do kampanii Safer Internet, internetowych zagrożeń i zasad bezpiecznego zachowania się w sieci.

luty 2008r.

Do konkursu przystąpiło 6 drużyn, łącznie 24 uczniów.

Publikacje nauczycieli

 

Materiały dydaktyczne nauczycieli

Tutaj znajdują się materiały przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły.
Dostępne są następujące publikacje:

>> Plan rozwoju zawodowego

>> plan rozwoju<<

Justyna Gaweł

dodano: 23.10.2019 r

>> Innowacja pedagogiczna

>> innowacja pedagogiczna<<

Justyna Gaweł

dodano: 23.10.2019 r.

>> Projekt edukacyjny: Wybory- nasza świadoma decyzja

>> Projekt zielona gmina

>> Scenariusz lekcji języka polskiego. Magia radia. Zniknęła czy przetrwała? Wokół tekstu Romana Włodka "Radio: przewodnik czy kumpel?"

>> Scenariusz lekcji języka rosyjskiego. Przygodę z językiem rosyjskim czas zacząć!

>> Scenariusz lekcji języka polskiego. Na lipę”Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy

>> Scenariusze zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego

>> Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki .

>> Saint Valentine?s Day.President?s Day

>> program zajęć koła chemicznego

>> Program zajęć koła biologicznego

>> Zbiory

>> Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki

>> Guy Fawkes Day. The Gunpowder Plot

>> Scenariusz lekcji języka polskiego dla III gimnazjum: Objawienie poety - Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

>> Wykreślanka z języka polskiego

>> Krzyżówka z języka polskiego

>> Program autorski ?Teatr- sztuką wyobraźni?

>> Scenariusz lekcji języka polskiego: "Budowa i rodowód związków frazeologicznych"

>> Scenariusz obchodów European Day of Languages

>> Scenariusz zajęć wychowawczych - Jak powstają konflikty

>> Konkurs informatyczny - zadania

>> Krzyżówka - język polski

>> Scenariusz lekcji języka polskiego

>>Scenariusz uroczystości szkolnej + prezentacja

>> Scenariusz lekcji języka polskiego: Życiorys Skawińskiego

>> Scenariusz lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Populacja, biocenoza, ekosystem.

>> Scenariusz zajęć przeciwdziałania agresji

>> Konspekt lekcji języka polskiego - przysłówka

>> Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy 2 gimnazjum

>> Sprawdzian z anatomii człowieka

>> Scenariusz scenki rodzajowej "Bezpieczny w Sieci"

>> Konspekt z języka polskiego dla kl. I

>> Flash Test

>> O agresji i przemocy cz.1

>> Propozycja konkursu

>> Test z edukacji prozdrowotnej

>> Program kursu komputerowego "W XXI wiekz komputerem"

>> Zadania z konkursu informatycznego


Projekt edukacyjny - nasz świadoma decyzja

>>projekt<<

Autor: Dorota Romańska Kieler

Projekt edukakacyjny zielona gmina

>>projekt<<

Autor: Dorota Romańska Kieler

Scenariusz lekcji języka polskiego. Magia radia. Zniknęła czy przetrwała? Wokół tekstu Romana Włodka "Radio: przewodnik czy kumpel?"

Scenariusz lekcji realizowanej w drugiej klasie gimnazjum.

>>scenariusz<<

Autor: Agnieszka Cebula

dodano: 10.01.2013

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego. Przygodę z językiem rosyjskim czas zacząć!

 Scenariusz lekcji realizowanej w pierwszej klasie gimnazjum.

>>scenariusz<<

Autor: Justyna Gaweł

Dodano: 1.12.2012

Scenariusz lek. „Na lipę”Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy.

Scenariusz lekcji realizowanej w pierwszej klasie gimnazjum.

>>Scenariusz<<

Autor: Justyna Wolszczakowska

Dodano: 6.11.2012

Scenariusze zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego

realizowanych w klasach trzecich Publicznego Gimnazjum
im. Św. Jadwigi Królowej  w Annopolu w ramach Projektu "Młodzieżowej Akademii Równych Szans  w Annopolu"

>>Moje miejsce w grupie <<

>>Ja moje potrzeby <<

>>Promocja talentow <<

>>Rozwiązywanie problemów i konfliktow <<

>>Style uczenia się i myślenia <<

>>Uzdolnienia <<

>>Zainteresowania <<

>>Zasoby rodzinne <<

Autor: Jolanta Mochol

Dodano: 12.05.2009r

Saint Valentines Day.Presidents Day

>>scenariusz <<

Autor: Barbara Wójcik

Dodano: 20.02.2009r

Program zajęć koła chemicznego

>>program <<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 10.01.2009r

Program zajęć koła biologicznego

>>program<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 6.12.2008r

Zbiory

Scenariusz lekcji z matematyki

>>scenariusz <<

Autor: Lidia Szczygieł

Dodano: 6.12.2008r

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki

>>program<<

Autor: Lidia Szczygieł

Dodano: 6.11.2008r

Guy Fawkes Day. The Gunpowder Plot

Scenariusz lekcji z angielskiego

>>scenariusz<<

Autor: Barbara Wójcik

Dodano: 31.10.2008r

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki. Katedra Europejskich Umiejętności Komputerowych

>>program <<

Autor: Waldemar Grzesik

Dodano: 16.10.2008r

Scenariusz lekcji języka polskiego dla III gimnazjum: Objawienie poety - Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata.

Do scenariusza dołączono karty pracy z przykładowymi odpowiedziami oraz plansze potrzebne do zajęć.

>>scenariusz <<

>>karta pracy ucznia <<

>>plansze <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.12.2007r

Wykreślanka z języka polskiego

Wykreślanka dla klasy II gimnazjum do zastosowania po omówieniu tekstów: Sławomir Mrożek Baba, Konstanty Ildefons Gałczyński Teatrzyk ?Zielona Gęś?, Witolda Gombrowicza Ferdydurke.
 

>>dokument <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.12.2007r

Krzyżówka z języka polskiego

Krzyżówka dotycząca znajomości lektury Dzieje Tristana i Izoldy dla klasy trzeciej Gimnazjum

>>krzyżówka<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 30.11.2007r

Program autorski ?Teatr- sztuką wyobraźni?.

Autorski program pracy z uczniem zdolnym ?Teatr- sztuką wyobraźni?. Program ma na celu pobudzenie młodzieży do dodatkowych działań, które rozwijają ich zdolności, wskazują jak kształtować się wewnętrznie poprzez obcowanie z żywym słowem.

>>program<<

Autor: mgr Anna Kozyra
Dodano: 30.11.2007r

Scenariusz lekcji języka polskiego: "Budowa i rodowód związków frazeologicznych"

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Zawarte w nim treści służą poznawaniu i rozumieniu stałych połączeń wyrazowych o znaczeniu przenośnym. Uczeń po lekcji uczeń będzie potrafił rozróżnić  frazeologizmy, wyszukiwać informacje w słowniku frazeologicznym oraz wyjaśniać znaczenie poznanych związków frazeologicznych. Do scenariusza dołączona została karta pracy ucznia i przykładowa (wypełniona) karta pracy oraz prezentacja multimedialna.

>>scenariusz <<

>>prezentacja <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.10.2007r

Scenariusz obchodów  European Day of Languages

Scenariusz obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych dla uczniów gimnazjum, który przeprowadzony został 26 września 2007r

>>scenariusz <<

Autor: Paweł Wasiluk
Dodano: 31.10.2007r

Konkurs informatyczny - zadania

Zadania do V Szkolnego Konkursu Informatycznego, część praktyczna. Zadania dotyczą praktycznych umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oraz bazą danych.

>>Konkurs - zadania<<
mgr Waldemar Grzesik
Dodano: 29.09.2007r

Krzyżówka

Krzyżówka z języka polskiego dla klasy II gimnazjum ? po przeczytaniu tekstu  ?O Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu? z podręcznika ?Świat w słowach i obrazach? Witold Bobiński.

>>krzyżówka <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 29.09.2007r

Scenariusz zajęć wychowawczych - Jak powstają konflikty

Cele zajęć jest stworzenie okazji do dyskusji na temat własnych wyobrażeń i koncepcji konfliktów, pogłębienie rozumienia konfliktów międzyludzkich, rozluźnienie stereotypowych poglądów na temat konfliktów, przyczyn agresji, rozwijanie grupowej kultury wspólnej umysłowej pracy, poprawa komunikacji w grupie.

>>scenariusz<<

Jolanta Mochol

Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum: Rozmowy o sumieniu. W. Szymborska ?Pochwała złego o sobie mniemania?.

>>scenariusz <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 30.06.2007r

Scenariusz uroczystości szkolnej

Scenariusz można wykorzystać na lekcjach religii i historii. Przybliża on postać Św. Jadwigi Królowej, ukazuje wszechstronną działalność społeczną oraz cuda dokonane za jej pośrednictwem.

>>scenariusz <<

>>prezentacja <<

Autor: Anna Serafin

Dodano: 30.06.2007r

Scenariusz lekcji języka polskiego dla 2 klasy gimnazjum: Życiorys Skawińskiego.

Odbiór tekstów kultury ? omawianie i interpretowanie utworów i innych dzieł sztuki; dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych.

>> dokument2<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.05.2007r

Scenariusz lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: ?Populacja, biocenoza, ekosystem?.

Scenariusz lekcji z biologii przeznaczony dla uczniów klasy III

 gimnazjum. Zawarte w nim treści służą utrwaleniu wiadomości z działu :,,Populacja, biocenoza, ekosystem??

>> dokument<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 31.05.2007r
 

Scenariusz zajęć przeciwdziałania agresji -
"Mój sprzeciw jest ważny"

Celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży poprzez ustalenie czytelnych zasad -wypracowanie klasowego kontraktu ?Porozumienie przeciw agresji?
 

>>artykuł<<

Autor: Jolanta Mochol

Konspekt lekcji języka polskiego - przysłówka

Konspekt lekcji z języka polskiego przeznaczony dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Zawarte w nim treści służą utrwaleniu wiadomości o przysłówku. Konspekt został wzbogacony o ćwiczenia z użyciem związków frazeologicznych, synonimów i antonimów.

>>dokument<<

Autor: Anna Serafin

Dodano: 29.04.2007r

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy 2 gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z historii dla II klasy. Zawiera sprawdzian oraz prawidłowe odpowiedzi.

>> dokument1<<

>> dokument2<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 29.04.2007r

Sprawdzian z anatomii człowieka

Test z biologii dla II klasy. Dotyczy budowy i funkcji układu wydalniczego, układu oddechowego i skóry człowieka.

>> dokument<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 29.04.2007r
 

Scenariusz scenki rodzajowej "Bezpieczny w Sieci"

Scenariusz opracowany został przez p. Annę Kozyra ? nauczyciela polonisty i p. W.Grzesika nauczyciela informatyki. Przedstawiony został przez członków koła teatralnego podczas Dnia Otwartego pod hasłem ,,Bezpieczny w sieci?.

>> scenariusz <<
Autor: mgr Anna Kozyra
mgr Waldemar Grzesik
Dodano: 31.03.2007r

Konspekt z języka polskiego dla kl. I

Konspekt przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej celem wzbudzenia w nich szacunku wobec ludzi stojących w obliczu śmierci. Na lekcji wykorzystuje się głównie fragment "Chłopów" W. S. Reymonta, ale także inne teksty analizowane w klasie I, w których dochodzi do śmierci bohatera.

>>dokument<<

Autor: mgr Anna Serafin
Dodano: 31.01.2007r

Flash Test


Przeznaczony do wykorzystania w ramach powtórzenia wiadomości gramatycznych na temat II okresu warunkowego.

>>test<<
Autor: Paweł Wasiluk

Dodano: 31.01.2007r

O agresji i przemocy

Publikacja dotyczy przemocy w polskich szkołach, jest próbą odpowiedzi na pytanie - co zrobić z demonem agresji?

>>artykuł <<

Autor: Jolanta Mochol

Propozycja konkursu
Konkurs dotyczy języka angielskiego.
Przygotowany samodzielnie regulamin konkursu do przeprowadzenia w gimnazjum w klasach I-III.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów wiadomości w świecie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również szukanie, odnajdywanie i wykorzystywanie różnych źródeł informacji.

>>konkurs<<
Autor: Paweł Wasilu
k
Dodano: 31.01.2007r

Test z edukacji prozdrowotnej

Składniki odżywcze i ich rola. Jadłospis ucznia gimnazjum. Przechowywanie, przewożenie artykułów spożywczych. Prawa konsumentów

>>test<<
Autor: Barbara Kotłowska
Dodano: 31.01.2007

Program kursu komputerowego

Głównym zadaniem kursu jest stworzenie uczestnikom warunków do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (TI). Każdy uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do posługiwania się TI, a także mieć świadomość, że umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej jest jedną z najważniejszych umiejętności dla współczesnego człowieka.


>>program<<
Autor: Waldemar Grzesik
Dodano: 31.01.2007

Zadania z konkursu informatycznego

Zadania z przeprowadzonego konkursu informatycznego w 2006r.

>>zadania<<
Autor: Waldemar Grzesik
Dodano: 31.01.2007