Sukcesy polskich gimnazjalistów - Wyniki PISA

W ciągu piętnastu lat istnienia gimnazja odegrały  ważną rolę  w podniesieniu poziomu kompetencji polskich nastolatków. Świadczą o tym jednoznacznie międzynarodowe badania PISA (Międzynarodowa Ocena Umiejętności Uczniów, którą przeprowadza OECD), z których wynika, że od czasu wprowadzenia gimnazjów nastąpił imponujący wzrost poziomu wiedzy i umiejętności polskich 15-latków.

Wyniki naszych uczniów z m.in. 2012 roku są dowodem na skuteczny wpływ wynikający z wydłużenia okresu obowiązkowej nauki z 8 do 9 lat na rozwój kompetencji i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. PISA 2012 ukazuje znaczącą poprawę wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej.

Jest to wynik ciężkiej, wieloletniej pracy uczniów i nauczycieli, którzy udoskonalali swój warsztat, wzbogacali metody, dostosowując je do potrzeb i możliwości młodzieży, gwarantując jej wszechstronny rozwój. Czy warto niszczyć to, co funkcjonuje coraz lepiej? Trójszczeblowy system edukacji istnieje w większości krajów europejskich i dobrze się sprawdza. U nas również, mimo znacząco niższych nakładów finansowych niż np. w Holandii, Estonii czy Finlandii.

W wielu krajach Europy przeprowadzono reformę organizacyjną systemu szkolnego.

Podobnie jak w Polsce czy Hiszpanii oddzielono szkolnictwo niższe średnie (gimnazjalne) od szkolnictwa podstawowego, wprowadzając tym samym większy komfort edukacyjny dla dzieci młodszych i większą spójność psychologicznorozwojową nauczania dzieci starszych (13-16 letnich). Wprowadzenie trzystopniowego systemu edukacyjnego pociągnęło za sobą zmianę sposobu nauczania uczniów w klasach najstarszych. Zwiększono autonomię uczniów przez możliwość profilowania nauki w dwóch lub trzech latach pobytu w szkole pod kątem zainteresowań indywidualnych lub wymagań szkół wyższych.

Gimnazja stymulują również rozwój postaw obywatelskich (ICCS 1999-2009) i rozpoczyna się w nich formowanie społeczeństwa obywatelskiego, co jest związane z wchodzeniem w okres dojrzewania świadomości obywatelskiej. Gimnazja są także często ośrodkami nowoczesnej edukacji, wcześniej zupełnie poza zasięgiem młodzieży z terenów wiejskich.

źródło: www.zamachnaedukacje.pl